Luna Familebarnehage

Årsplan 2022-23

Årsplan 2022-23

 Årsplan for Luna familiebarnehage 

avd Skårer 

2022-2023

"Luna familiebarnehage - full av trygge barn med omsorg for hverandre!!"

 Vi ønsker å skape et miljø preget av lek, glede, humor, kreativitet og omsorg for fellesskapet. Omsorg handler både om relasjoner mellom de voksne og barna og om barnas omsorg for hverandre. Evnen til og både kunne gi og ta imot omsorg er selve grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne til vilje og samspill. Vi vil jobbe aktivt for at barna skal se det unike i hverandre, og at alle skal føle de er en viktig brikke i fellesskapet. Vi ønsker å bidra til og bygge opp barnas selvfølelse, ved å møte dem med respekt, tillit og tiltro. Være lyttende og genuint opptatt av hvert enkelt barn, så hver og en skal føle seg spesiell og unik.

Vi vil at omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledningssituasjoner. Være nære, varme voksne som bruker «øyeblikkene» til å skape gode opplevelser for den enkelte. Ved å være gode rollemodeller, vil vi kunne påvirke barns evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse.

Vi er spesielt opptatt av at barna skal oppleve å være en del av et felleskap. At de skal vise glede og hengivenhet i møte med hverandre. Vi ønsker at lek, glede og humor skal prege hverdagen. Skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede over samtaler, sang og lek. Være lyttende i forhold til barns ønsker og innspill. Barn skal oppleve at de er med og påvirke sin egen hverdag. De skal møte aktive voksne, med en spontan og lekende innstilling. Vi vil oppmuntre dem aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Møte dem med respekt. Støtte dem til å undre seg, stille spørsmål. Vi ønsker å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Aktive og tydelige voksne er avgjørende i denne sammenheng. Ved å være tydelige og grensesettende, hjelper vi barn til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Målet for dette arbeidet er å skape glade, trygge og empatiske barn. Som vil vise toleranse, ha forståelse for, og vise medfølelse for sine medmennesker på veien videre i livet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning

1.1              Beskrivelse av barnehagen, s 4

1.2              Hva er en familiebarnehage? s 4

1.3              Familiebarnehagens særlige kvaliteter, s 4

1.4              Forutsetninger, s 4

Rammebetingelser

2.1 Lov om barnehager, s 5

2.2 Rammeplan for barnehager, s 5

2.3 Årsplan, s 5

2.4 Kommunale planer, s 5

2.5 Barnegruppa, s 5

2.6 Personalmessige forhold, s 6

2.7 Fysisk miljø ute og inne, s 6

2.8 Nærmiljø, s 7

2.9 Møtevirksomhet / planleggingsdager, s 7

3.0 Økonomi, s 8

Pedagogisk innhold og organisering

3.1 Barnehagens hovedmål, s 9

      - målsettinger, s 9

3.2 Lek og sosialisering, s 10

3.3 Barns medvirkning, s 11

3.4 Rammeplanens syv fagområder, s 11-14

3.5 Tema for 2022- 23, s 15

       Ny satsing 2022, s 15

3.6 Dagsrytme, ukerytme, s 15

3.7 Hverdagsaktiviteter, s 16

3.8 Aktivitetsplan, s 17-18

Samarbeid

4.1 Med hjemmet, s 19

4.2 Andre instanser, s 20

Praktiske opplysninger  s 20

Årsoversikt, merkedager  s 22

Innledning

1.1              Beskrivelse av barnehagen

Luna Familiebarnehage avd.  Skårer ble åpnet 01/02-17. Dukkestuen familiebarnehage ble tidligere drevet i samme lokaler og med samme ansatte åpnet i 2005. Luna eies og drives av Helle Slott Hitchinson, Fr. Nansens vei 69, 1464 Fjellhamar, mob. 41302148.

Mailadr: hitch@live.no    Hjemmeside:  http://www.lunafambhg.com/

Åpningstiden for barnehagen er 07.30 – 16.30 mandag til fredag. Vi er åpne for barn fra 0-3 år. Luna er godkjent for inntil 8 barn.

Det er en kommunalt ansatt veileder

1.2              Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Det daglige arbeidet med barna utføres av assistenten, som oftest er eier av barnehagen. Hver assistent kan ha ansvar for inntil 5 barn avhengig av barnas alder. Assistenten får veiledning og oppfølging av en barnehagelærer, som også er pedagogisk leder for barnehagen.

1.3              Familiebarnehagens særlige kvaliteter

✓              Hver enkelt barnehage er unik, har sitt eget særpreg

✓              Lite og oversiktlig miljø med få barn og stabile voksne å forholde seg til

✓              Tett oppfølging av det enkelte barn

✓              Tett foreldresamarbeid

✓              En rolig og hjemlig atmosfære

1.4 Forutsetninger

Familiebarnehagen

✓              Må være offentlig godkjent av kommunen og helsemyndighet

✓              Er underlagt Lov om barnehager og skal forholde seg til Rammeplanen

✓              Må utforme egne vedtekter, kontrakter og årsplan

✓              For å jobbe i / drive en familiebarnehage må politiattest og helseattest fremlegges,

              samt taushetsplikt underskrives

✓              Må gjennomføre årlig intern kontroll

✓              Må motta pedagogisk veiledning av en barnehagelærer

✓              Må være knyttet til et annet hjem

✓              Må gjennomføre foreldremøter og foreldresamtaler

✓              Må ha et samarbeidsutvalg

✓              Må samarbeide med helsestasjon og PPK ved behov

✓              Må ha planleggingsdager og personalmøter som brukes til kurs og opplæring

Rammebetingelser

2.1 Barnehageloven

Alle barnehager skal drives i henhold til ”Lov om barnehager”. Dette er et regelverk for barnehager som skal brukes av kommunen, eiere, personal & foreldre.

2.2 Rammeplan

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Planen ble revidert i 2017. Den gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den pålegger hver enkelt barnehage å lage en årsplan, samt ha et samarbeidsutvalg bestående av eier, personal og to foreldrerepresentanter. Rammeplanen er spesielt opptatt av kvaliteten på det sosiale samspillet i hverdagen og setter klare krav til hvordan barnehagen skal jobbe med syv ulike fagområder.

Målet med rammeplanen er å gi personal og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter.

2.3 Årsplan

Med det overordnede lovverket, barnehageloven og rammeplan for barnehager, har vi laget vår årsplan. Den bygger på erfaringer som er gjort siden oppstart, barnas og de voksnes forutsetninger og interesser, samt at den er tilpasset lokale forhold.

Årsplanen skal være et dokument som skal sikre kvalitet og målrettet arbeid. Den skal være et redskap for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet, og skal virke som en rettesnor i arbeidet med barna. Årsplanen skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom hele året, og skal fastsettes av barnehagens styre/samarbeidsutvalg.

2.4 Kommunale planer

Skolesjefens kontor fokuserer på helhet og sammenheng i læring i skole og barnehage. Det har derfor blitt utarbeidet en egen plan for utvikling og opplæring. Veileder holder seg orientert om planene, følger opp felles tiltak og felles satsninger, deltar på kurs og bringer dette videre til eiere/assistenter i familiebarnehagene via kurs, møter og veiledning.

2.5 Barnegruppa Luna

Luna er en barnehage for de yngste barnehagebarna og har 8 barn fra 0 til 3 år. Vi forsøker å få til en jevn fordeling av gutter og jenter, og av 1- og 2- åringer,- men dette avhenger av søkermassen.

2.6 Personalmessige forhold

Unni Utz

Assistent 100% stilling

Ansatt siden 2005

Samboer, to voksne barn, bor i Rælingen

Jobbet 15 år som dagmamma

Glad i naturen, være ute, sang og lek.

Nina Mathisen

Barne – og ungdomsarbeider, 100% stilling

 To barn, bor på Løken i Høland

Glad i å gå på tur, og fysiske ute- og inneaktiviteter.

Ansatt siden 2012

Helle Slott Hitchinson

Gift, har 3 barn, bor på Fjellhamar

Utdannet Cand. Phil i Engelsk og Internasjonale Studier ved Aalborg Universitet.

Teoretisk Pedagogikum

Yrkeserfaring:

Underviser på Aalborg Katedral skole, Aalborg DK

Underviser på Aalborg Universitet

Underviser på Jydsk Åbent Universitet

Veileder/sensor for prosjekt grupper på Aalborg Universitet

Har drevet Luna fam.bhg på Fjellhamar de siste 17 år

Trine Noven

Barnehagelærer, 30% stilling

Gift, tre voksne barn, bor i Lørenskog

Glad i å gå på tur med hunden sin.

Er ansatt i Lørenskog kommune og er veileder i familiebarnehagen

2.7 Fysisk miljø ute og inne

Luna familiebarnehagen holder til i Torbjørns vei 23, i et privathus i et godkjent kjellerlokale. Barnehagen har fine lekemuligheter både ute og inne, hvor barna får god plass og gode utviklingsmuligheter. Det er til enhver tid sol- og skyggemuligheter på uteområdet.

Inne er det en romslig garderobe, et stort oppholdsrom med bord og stoler i ulike størrelser, lese/kosekrok og hyller. I lekerommet har vi en reol med diverse leker, bøker, spill, puslespill og formingsmateriell. Vi har stort togsett, duplo, dukker og mange store biler. Barnehagen har også en kjøkkenkrok med lekekomfyr.

Vi har god plass på gulvet til diverse aktiviteter. Vi har radio/kassettspiller tilgjengelig og danser gjerne Det er et separat rom som er innredet som soverom hvis det er for kaldt å sove ute. Barnehagen har et vognskur med plass til vogner.

Uteområdet er inngjerdet og har både sol og skygge. Det finnes gress, steiner, trær, blomster og busker.  Det finnes også en stor sandkasse. Barnehagen har innredet dukkestue til kjøkken – og familielek. Barnehagen har bord og stoler inne i dukkestuen. Dessuten har vi endel biler, motorsykler, dumper, sklie osv.

2.8 Nærmiljø

Barnehagen ligger i et rolig villastrøk bestående av eneboliger og leiligheter og småhus ved Rolvsrud stadion. Vegg i vegg har barnehagen et stort friområde med skog, fotballbane, akebakke og småveier med lite trafikk. Metro og Triaden kjøpesenter ligger i gangavstand med dyrebutikker, bibliotek ol. Vi har også gangavstand til Langvannet og brannstasjonen.

2.9 Møtevirksomhet og planleggingsdager

Barnehagens eier og assistenter har samtaler og veiledning med barnehagelærer. Barnas trivsel og utvikling blir satt i fokus, samt planlegging og evaluering av temaer og målsettinger. Barnehagelærer har tett samarbeid med andre veiledere i kommunen, samt jevnlige møter med barnehagesjefen. Her blir viktig og nyttig informasjon sikret til familiebarnehagen.  

-                Personalmøter

Barnehagen deltar på felles personalmøter med eiere/ ansatte i alle familiebarnehagene i Lørenskog. Her blir ulike temaer tatt opp og diskutert, det blir holdt førstehjelps – og brannvernkurs, foredrag og lignende. Dette er et godt og flott miljø hvor en møter likesinnede som en kan dele erfaringer med.  Temaene  bl.a.:

 • Å være en tydelig og forutsigbar voksen i samvær med barn
 • Planlegging av felles aktiviteter med andre fam.bhg

-                Planleggingsdager, fem pr. år.

To av disse dagene er felles for alle familiebarnehagene og blir brukt til kurs og planlegging/evaluering. Vi har eiermøte med barnehagesjefen. Vi har møter hvor vi blant annet diskuterer fellesaktiviteter i fremtiden og evaluerer fellesaktiviteter vi har hatt forrige år. Planleggingsdagene/personalmøtene bli brukt vekselsvis til brannvernskurs/ førstehjelpskurs Den tredje planleggingsdagen ble brukt til årsplanarbeid med veileder. De to siste er avspasering for kveldsmøter/kurs.

Kommende år som i fjor vil satsingen være på De yngste barna i barnehagen med Lørenskog-modellen . Modellen er et resultat av forskning på de minste som begynner i barnehagen og dreier seg om tilvenning. Vi har deltatt på kurs om tilvenningsprosessen.

-                Møter med kommunen.

En til to ganger i året har eierne av alle familiebarnehagene i kommunen og veilederne felles møter med barnehagesjefen.

Det å jobbe i familiebarnehage stiller store krav til de voksne og behovet for faglig påfyll melder seg. Etter som vi har jobbet med barn i flere år, ser vi mer og mer at i dette yrket blir man aldri utlært. Muligheter til å få gå på kurs, lære og å utvikle seg er derfor viktig; både for personlig og faglig utvikling og for at kvaliteten på barnehagen skal bli så bra som mulig.

3.0 Økonomi

Inntekter                                                                                

Foreldrebetaling                                                                 

Statsstøtte                                                                             

Utgifter

Lønn til assistenter, eier, veileder, vikar

Strøm, husleie og telefon

Mat, frukt, drikke

Leker og formingsmateriell

Forsikring

Kurs

Barnehagen følger kommunens takster for makspris.  I tillegg tar vi kr. 250,- for kost. Familiebarnehagene følger satsene for kommunale barnehager. Dersom husstandens samlede brutto lønnsinntekt er under kr. 559 167,- kan man søke om redusert oppholdsbetaling.
Skjema finnes på Lørenskog sine hjemmesider:  https://www.vigilo.no/lorenskog

Du må søke om redusert pris hvert år.

 Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje som det gis i de kommunale barnehagene. Dette innebærer at det gis 30 % reduksjon til og 50% for barn nr. 3. Søskenmoderasjonen blir refundert det yngste barnet.

Pedagogisk innhold og organisering

3.1 Barnehagens hovedmål for 2022 / 23

Barnehagens hovedmål er:

BEVISSTE BARN SOM ER TRYGGE PÅ SEG SELV

OG SOM KAN VISE OMSORG FOR HVERANDRE

For å nå dette mål vil vi:

I. Trygge på seg selv

 • Jobbe aktivt for at barna skal føle at de er en viktig brikke i fellesskapet.
 • bidra til og bygge opp barnas selvfølelse, ved å møte dem med respekt, tillit og tiltro. De voksne i barnehagen skal være lyttende og genuint opptatt av hvert enkelt barn, slik at hver og en kan føle seg spesiell og unik.
 • Se barnet. Sørge for at barna skal føle seg trygge på at de aktivt kan gi uttrykk for sine egne tanker og meninger.
 • Møte barna med respekt, støtte dem i å undre seg og oppmuntre til å stille spørsmål.

II. Omsorg for hverandre

 • Skape et miljø preget av lek, glede, humor, kreativitet og omsorg for fellesskapet. Omsorg handler både om relasjoner mellom de voksne og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Evnen til å både kunne gi og ta i mot omsorg, er selve grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne til vilje og samspill. Vi ønsker å jobbe for at barna skal se det unike i de andre.
 • Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, og komme til uttrykk bl.a. ved lek, stell og måltider og når vi kler på oss. Vi vil være nære, varme voksne som bruker øyeblikkene til å skape gode opplevelser for det enkelte barn.
 • Være gode rollemodeller, og kunne påvirke barns evne til å sette seg inn i andres situasjon. Barna skal møte aktive voksne, med en spontan og lekende innstilling.
 • Oppfordre barna til å bli glad i naturen, og vise omsorg for, alt som lever og gror.

III. Fellesskap

 • Være opptatt av at barna i våre barnehager skal oppleve å være en del av et fellesskap. At de skal vise glede og hengivenhet i møte med hverandre.
 • Lek, glede og humor skal prege hverdagen, og vi vil skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede over samtaler, sang og lek.
 • Hjelpe barna til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre ved a være tydelige og konkrete voksne.

Slik får vi barn som viser toleranse, har forståelsen for og kan vise medfølelse for sine medmennesker på veien videre i livet.

3.2 Lek og sosialisering

Lek er en sentral virksomhet i barnehagen. I leken foregår viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, motorisk, sosialt og emosjonelt. I lek utforsker og eksperimenterer barna med omverden. Leken er på liksom og det er helt ufarlig å feile. Barna får bearbeidet inntrykk og opplevelser. De styrker og utvikler sin identitet og selvfølelse. Lek er en viktig uttrykksform som utløser spontanitet, fantasi og nysgjerrighet. Vi ønsker å legge til rette for både fri lek og organisert lek. Fri lek er på barnas premisser med voksne som støttespillere. Barna bestemmer selv hva de vil leke og hvordan leken skal foregå. Organisert lek er lek som er styrt av voksne, f.eks. bjørnen sover og andre typer sang- leker. Lek styrt av voksne er fint for å gi barna inspirasjon og for å videreutvikle leken.

I følge rammeplan for barnehager er det å lære å forholde seg til andre det viktigste barnet lærer. Barn lærer i alle situasjoner, noe som krever gode voksenmodeller. Det er derfor viktig at de voksne er bevisste på seg selv og hva de gjør, i samspill med barn. Barnehagen er en viktig del av barnets sosialiseringsprosess. Sosialiseringsprosessen handler om å utvikle seg som individ og samtidig lære å kunne fungere sosialt. Barna skal utvikle en basiskompetanse. Basiskompetanse vil si sosial handlingsdyktighet, språk- og kommunikasjonsevne. Dette ivaretas gjennom lek, sosialt samspill og hverdagen i barnehagen.

Vi ønsker å bidra med at hvert enkelt barn skal utvikle seg best mulig i forhold til egne evner og anlegg. Barna skal få erfaringer, kunnskaper og opplevelser, slik at deres ferdigheter stimuleres og utvikles. Barna hos oss skal utvikles til å bli selvstendige individer med et positivt selvbilde og troen på at de er til nytte.

Gjennom lek og sosialisering skal barnet lære 

1)                 å kunne ta og opprettholde kontakt med andre

2)                 å utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne

3)                 å utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet   

4)                 å kunne ta andres roller og se en sak fra flere synsvinkler

5)                 å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre

6)                 selv å bidra til å utforme positive normer for samhandling

7)                 å utvikle et godt muntlig språk og kunne kommunisere effektivt på flere plan

Samtidig må den voksne

1)                 Være med i leken til barn med spesielle behov, vise konfliktløsninger, tilrettelegge det fysiske miljø og gi tid / rom for samspill

2)                 Være anerkjennende; gi ros, støtte og utfordringer, ta barn på alvor og ha empati, lære barn å tenke selv, se muligheter og ikke ha fastlåste regler

3)                 Gi rom for å prøve og feile, gi rom for ulike uttrykksmåter med ulikt materiale og gi rom for fantasi

4)                 Ta barns meninger på alvor, gi barn muligheter til å sette ord på egne handlinger – se konsekvenser, gi alternativer, vise respekt for andre – vise toleranse

5)                 Rettlede; se, vise ulikheter, la barna få hjelpe til å få ansvar og være et godt forbilde

6)                 Samtale med barn om normer for samspill – hvordan være mot andre, gi rom for glede og humor

7)                 Lese bøker, ha et nyansert språk, fantasere og leke med ord, gi tid, ikke rette på barnet, men gjenta det barnet sier på en korrekt måte. Sette ord på behov – følelser, hjelpe til med hva som er viktig i samtalen – komme til saken

3.3 Barns medvirkning

”FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt.” (Rammeplanen) Dette ble dermed innført som egen paragraf i den nye Barnehageloven (§3).  Rammeplanen, som kom ut i revidert utgave i 2017, har også dette som et sentralt arbeidsområde, og begrepet barns medvirkning ble da innført.

Vi vil at barna hos oss skal kjenne at de er med på å påvirke sin egen hverdag.

Vi har bl.a. en uke- og månedsplan som gir anledning og tid for spontane innslag fra barna. Vi har færre temaer i årsplanen, og arbeider da i stedet over lengre tid med hvert tema. Det vi vet, ser og hører barna er opptatt av, finner vi plass til så sant det er praktisk mulig å gjennomføre.

Det er av stor betydning at vi har kunnskap om, og er lyttende og opptatt av å tolke de små barnas kroppsspråk, mimikk og følelsesmessige uttrykk.

3.4 Rammeplanens syv fagområder

Barnehagen skal gi barn varierte opplevelser og erfaringer for å fremme en allsidig utvikling. I rammeplanen står det beskrevet syv fagområder som barnehager er pliktig til å jobbe med.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

-                lytter, observerer og gir respons i samhandling med andre

-                utvikler sin begrepsforståelse og får et variert ordforråd

-                bruker språket for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer og til å løse konflikter.

-                blir kjent med bøker, sanger, bilder, media

For å arbeide i retning av disse mål må personalet:

-                gi barna tid til å uttrykke/formidle meninger/behov

-                snakke tydelig og i hele setninger

-                forstå betydningen av blikkontakt

-                ha et tydelig kroppsspråk som samsvarer med den verbale informasjonen

-                snakke mye med barna og gi dem oppmerksomhet både i gruppen og enkeltvis

-                skape et miljø hvor barn opplever glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

-                tilrettelegge for meningsfulle opplevelser som gir inspirasjon til samtale

-            alltid ha bøker tilgjengelig

2. Kropp, bevegelse og helse

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:

-                får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

-                skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

-                videreutvikler kroppsbeherskelse og motorikk

-                får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

-                utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslig utfordring

-                utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

-                får kjennskap om kroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet.

-                være mye ute og i ulikt terreng med barna

-                legge til rette for aktiviteter som aking, ball-lek, klatring, turer i skogen

-                servere frukt daglig og servere vann som tørstedrikk

-                ha egen kvalitetssikring på hygiene

-                ta vare på barnas helse og sikkerhet og kunne yte førstehjelp

3. Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv uttrykke seg estetisk.

Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

-                tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

-                lærer seg ulike formingsteknikker

-                opplever glede ved musikk, dans og rytme

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-                gi barna erfaring med tegning, maling, forming i leire og lignende.

-                ta vare på barnas kunstverk og gjerne lage utstillinger

-                fremelske barnas forteller/formidlerglede og gi rike sanseopplevelser

-                inkludere sang, dans, musikk og drama i hverdagen.

-                delta i kulturelle aktiviteter – jul, 17. mai

4. Natur, miljø og teknologi

Naturen gir oss mange opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen gir oss mange rike sanseopplevelser.

Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:

-                opplever glede og undring over naturens mangfoldighet

-                får erfaringer og kunnskaper om dyr og insekter

-                får erfaring med konstruksjon- og byggelek (klosser, togskinner, sand, snø og vann)

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-                ta barna med på turer i skogen

-                ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og inspirere dem til å studere naturen

-                lære barna respekt for naturen

-                la barna få se at planter vokser og gror

-                lese litteratur om dyr og planter

-                sanke naturmaterialer og bruke det i lek og formingsaktiviteter

-                ha tilgjengelig klosser, sand, togbane osv

-                bruke av naturens grøde

5. Antall, rom og form

Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns utforskning og legge til rette for god stimulering.

Gjennom arbeidet med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

-                erfarer, utforsker og leker med figurer og mønstre, tall og antall, målinger, rom og retning. Gjennom dette lærer barna begreper, de lærer om størrelse og form, om klassifisering og plassering.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

-                se matematikken i det daglige

-                fokusere på mønster, form, mengde, størrelse, lære avstand, rom og retning

-                bruke rim og regler

-                bevisst bruke begreper som opp på, under, inni osv.

6. Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesket på og preger verdier og holdninger.

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:

-                tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

-                utvikler toleranse, respekt og interesse for andre

-                får kjennskap til høytider og tradisjoner

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-                gi tid og rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler

-                møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt

-                hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger

-                markere de kristne høytidene på tradisjonelt vis

-                opptre som gode modeller for barna der vi synliggjør gjennom handling samfunnets grunnleggende verdier, slik som respekt for seg selv og andre, toleranse, likeverd og høflighet, vennskap og sosial handlingsdyktighet.

7. Nærmiljø og samfunn

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:

-                erfarer at alle er viktige for barnehagens fellesskap

-                blir kjent med samfunnet og nærmiljøet

-                utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av felleskapet

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-                sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre

-                gi barna mulighet til å medvirke i hverdagen ved f.eks. selv velge fra felles fruktfat, sette frem matbokser, velge sanger/bøker

-                bruke nærmiljøet vårt aktivt; går turer, leke på lekeplasser i området, besøke andre barnehager

-                ta med barna til biblioteket, andre barnehager, brannstasjonen og Losby besøksgård

3.5 Tema for 22 / 23

Dyr

I år har vi valgt å fokusere på dyr som tema. Dyr skal være en rød tråd gjennom hele året. Dyr er et tema som appellerer godt til vår barnegruppe 0 – 3 år. Vi vil at dyr skal bli kjent og kjært for små barn. I utvikling av språk er dyr og dyrelyder enkelt å begynne med. Det finnes utallige sanger og eventyr om dyr som barn fort drar kjensel på. Temaet flettes inn i ulike situasjoner og i ulike framføringer. Barn tar ofte initiativ selv til å snakke om dyr og leker at de er dyr. Gjennom eventyr om dyr, gis også muligheter for læring om telling, empati og medfølelse.

Ord som gror

har vært et gjennomgangstema for Lørenskog kommunes barnehager i flere år. Små barn lærer norsk for første gang, og vi vil legge til rette for den beste utviklingen av dette tilpasset alder. Vi har språk-poser til årets ulike temaskifter, samlinger, samtaler, sanger.

Ny satsing i 2022:

Psykososiale forhold i barnehagen.

I barnehageloven kom det i 2021 en ny bestemmelse( §41 kap.8) som sier at: Barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Ask- alternativ og supplerende kommunikasjon- kommunikasjon på andre måter enn med talespråk.(§39 kap.7)

Det finnes mange måter å kommunisere/snakke sammen på. Verbalt, kroppsspråk, bruk av bilder, tegn og symboler. Dette tar vi naturlig inn i «ord som gror»

3.6 Dagsrytme

Fordi vi er en liten og uavhengig enhet har vi mulighet til å planlegge våre dager forskjellig. Dagens innhold kan variere i forhold til vær, barnas form, lyst, behov osv. Tidspunkter kan dermed også variere i løpet av dagen, men måltidene er faste.

07.30   Barnehagen åpner

Frokost for de som ønsker det frem til 9.00. Frilek etter frokosten.

09.00   Tur, formingsaktiviteter, lek inne/ute

10.30   Ryddetid/ Samlingsstund

11.00   Lunsj, bleieskift

12.00   Soving

14.00   Frukt/yoghurt/matpakke, skift av bleier

15.00   Frilek inne/ute

16.15   Dette er det seneste foreldrene oppfordres til å komme.

(tar gjerne noen ekstra minutter å pakke sekk, høre hvordan dagen har vært og ta farvel)

16.30   Barnehagen stenger

3.7 Hverdagsaktiviteter

Frilek.

Hver dag er det satt av rikelig tid til frilek. Leken er barnas  ”arbeid” i løpet av dagen. De får bearbeidet opplevelser, inntrykk og utfordringer. De øker sin forståelse av seg selv og omverdenen. Leken utvikler språkferdigheter, innsikt i begreper og evne til å samarbeide og samhandle med andre. Leken engasjerer og bidrar til utvikling og læring. Den voksnes oppgave er å ha et bevisst forhold til leken – dvs å veksle mellom å være deltaker og observatør.

Samlingsstund.

Dessuten har vi også en del organiserte aktiviteter i hverdagen, så som lesing, samlingsstunder, formingsaktiviteter og baking. Alle barna samles på gulvet eller rundt bordet hvor vi synger, leser, forteller eventyr el.lign. Dette styrker fellesskapsfølelsen og skaper tilhørighet. Vi oppøver konsentrasjonen og gir inspirasjon til lek

Hygiene/bleieskift

Vi lærer barna vanlig hygiene som å vaske hender før og etter mat. Ved bleieskift legger vi vekt på tid til nærhet, samtale og kontakt med barnet.

På- og avkledning

I på- og avkledningssituasjoner prøver vi å lære barna kroppsbevissthet. Her legges grunnlaget for selvstendighet. Barna oppmuntres til å prøve å kle på seg selv etter alder og modning. Disse situasjoner er flotte for samtale og begrepstrening så som fingre, tær, foran, bak, hvor skal sokkene osv.

Måltid

Det er frokost mellom 7.30 og 9.00 for de som ønsker det. De som kommer etter denne tid må ha spist hjemme. Vi spiser samlet smørelunsj 11 til 11.30.

Ca. kl. 14.00 spiser vi frukt/yoghurt/matpakke. (barnehagen holder frukten)

Vi øver på normal bordskikk; som å spise pent, sitte ordentlig, prate hyggelig sammen, vente med å gå fra til alle er ferdig og si takk for maten. Vi ønsker at måltidene skal være en hyggelig stund preget av hygge, ro og samtale.

3.8 Årsoversikt

På de neste sidene følger en oversikt over hva vi har tenkt oss i år. Vi har planlagt uti fra barnegruppen som består av 1 til 3 åringer.

Aktivitetsplan

METODE

MÅL

MÅNED

EMNE

 • Samlingsstunder.
 • Gå tur i nærmiljøet.
 • Innarbeide rutiner.
 • Tilpasse omgivelsene i forhold til barnegruppe

Barna skal bli trygge og kjent i barnehagen. Bli kjent med hverandre og nærmiljøet

August

Tilvenning

  Vi leser og ser på bilder av gårdsdyr

 • Vi leser bøker om geitekillingen
 • Formingsaktiviteter
 • Gå turer i høstværet

Barna skal bli kjent med dyra som lever på bondegården og kjenner igjen mange dyr vi leser  om i eventyret

September

Livet på bondegården og Geitekillingen som kunne telle til ti

Se etter dyr på tur

Lese om, besøke dyr, se bilder av dyr

Lage høstbilder

Se på blader og ting som forandrer seg i naturen om høsten

Være ute i høstværet

Lære om hund, katt,fugl, marsvin osv

Vite hva som skjer om høsten

Oktober

Kjæledyr og høst

 • Fortelle eventyret
 • dramatisere
 • Synge om bukker og troll
 • Formingsaktivitet: lage troll (bilder o.l)
 • adventsforberedelser

Lese om og dramatisere eventyret Bukkene Bruse

Vi forbereder oss til jul i adventstiden

November

Bukkene Bruse og advent

 • adventskalender
 • adventslys
 • Synge julesanger
 • Lese bøker om jul
 • Lage julegaver/pynt
 • Bake
 • Nissefest og julebord for barna

Barna skal få kjennskap til den norske juletradisjonen

Desember

Jul

 • Vi snakker og leser om dyr i skogen om vinteren
 • Vi låner bøker på biblioteket
 •  Vi leser og forteller eventyret om skinnvotten
 • Barna leker ute. Vinteraktiviteter i snøen
 • Vi lager vinterkunst

Vi lærer om hvilke dyr som lever i skogen om vinteren

Barna hører eventyret om Skinnvotten

Januar

Skinnvotten og dyr i skogen om vinteren

 • «Larven Aldrimett»
 • Studere dyr og planter

 Kyllinger og

Påske

Barna skal høre historien om ”Larven Aldrimett”

Barna skal kjenne igjen ulike vårtegn

April

 • Lage påskepynt
 • Lese og synge om kyllinger og egg

Barna skal få kjennskap til påsketradisjoner

Mars

Karneval

Vi pynter, lager ting til karneval og har fest

Ha det hyggelig og moro i karnevalstiden

Februar

Larven aldri mett og

Vår

 • Vi leser bøker om livet i vann. Formingsaktiviteter knyttet til dette.
 • Feire 17.mai
 • fargelegge flagg
 • synge:  ”Ja vi elsker”
 • Felles vårtur med andre barnehager

Bli kjent med noen dyr i vann.

Barn feirer 17. mai

Brannuke

Mai

Dyrelivet i vann

17.mai

 • Gå turer
 • Utelek
 • Leter etter insekter
 • Synger, leser om insekter

Nyte sommeren ute.

Vi ser etter og kjenner igjen ulike insekter

Juni

Sommer og insekter

Samarbeid

4.1 Med hjemmet

I ”Lov om barnehage” står det; ”Barnehager skal gi (…..) gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Barnehagen skal være et komplimenterende miljø hvor barna skal få prøve ut og videreutvikle det som er grunnlagt hjemme. I barnehagen gjør barna erfaringer som de ikke kan få hjemme. Derfor er foreldrene de viktigste samarbeidspartene. Det er viktig å skape et samarbeid som er preget av åpenhet, trygghet og tillit. Med et slikt samarbeid kan vi hjelpe og støtte barnet på best mulig måte. I hverdagen blir derfor den daglige kontakten ved henting og levering viktig.

Foreldresamtaler

Assistent, veileder og forelder møtes for å snakke om barnets trivsel, utvikling, hvordan det fungerer i lek og lignende. Samtalen avtales på forhånd, og foreldrene får et skjema med aktuelle temaer å ta opp, som et utgangspunkt for samtalen. Foreldresamtaler avholdes 1 gang pr. år, evt oftere ved behov. Formålet med samtalen er å formidle informasjon fra hjem til barnehage og omvendt, for dermed å skape best mulig handlingsstrategi for barnet.

Foreldremøter

Eier/ assistent og veileder arrangerer foreldremøte en gang pr. år. Møtet er et informasjons- og kontaktmøte mellom familiebarnehagen og foreldre.

Foreldreutvalg / samarbeidsutvalg

To foreldre velges som foreldrekontakt og vara som sammen med eier og veileder utgjør samarbeidsutvalget. Veileder har uttalelsesrett men ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget har minimum ett møte pr. år. Samarbeidsutvalget skal blant annet lese gjennom årsplanen og informeres om endringer i vedtektene. 

Høstsuppe:

Barna lager suppe av høstens grønnsaker som vi spiser til lunsj den dagen.

Nissefest:

Barna har nissefest på dagtid. Barn og voksne har på røde klær.

Påskelunsj:

Vi har påskelunsj for barna med ekstra god mat rundt påsketider.

Sommerfest

Vi avslutter barnehageåret med å invitere foreldre og søsken til sommerfest.

Dugnad:

Avholdes hvis det er behov. Dette er på kveldstid, uten barn.

NB! Alle aktiviteter informeres om i god tid. Ved uforutsette ting som oppstår, som feks covid-19 pandemien, kan det hende at noen aktiviteter avlyses. Dette gis det fortløpende beskjed om.

4.2 Andre samarbeidspartnere

Barnehage har samarbeid med

 • Helsestasjonen.
 • Pedagogisk Psykologisk Kontor (PPK). 
 • Forebyggende Psykisk helsetjeneste (FPH).
 • Lørenskog kommune. Barnehagelærer har månedlige møter med barnehagesjefen og andre veileder i kommunen. Dette sikrer flyt og samarbeid mellom familiebarnehagen og kommunen.
 • Andre familiebarnehager i Lørenskog.

Barne- og ungdomsfaglige møter:

I Lørenskog kommune er det barne- og ungdomsfaglige møter på alle helsestasjoner, barnehager og skoler til faste tider. Fordi vi vet at tidlig innsats virker. I møtet vil dere få oversikt over kommunens hjelpetiltak og få hjelp til å vurdere hva som passer best for deres barn og familie. I møtet kan barnehager og skoler få hjelp til tiltak for barnet/ ungdommen.

De som møter dere er: Pedagogisk leder i barnehagen, pedagogisk psykologisk rådgiver, representant fra barneverntjenesten, helsesykepleier.

Praktiske opplysninger

Tøy

Alt tøy, sko, støvler, matbokser, drikkeflaske og lignende skal navnes med eget navn. På den måten blir det lettere for alle å holde orden. Bleier, håndkle og to ekstra tøyskift skal til enhver tid ligge i barnehagen. Håndkle tas med hjem ved behov. ( De ansatte sender det med hjem for vask) Egnet utetøy i forhold til årstiden skal henge på plassen i gangen. Ta med drikkeflaske som blir i barnehagen.

Sykdom / fravær

Dersom barnet ikke kan følge en normal dag med barnegruppa, skal barnet være hjemme, det vil si at det er allmenntilstanden som avgjør. Vi anbefaler et feberfritt døgn hjemme før en kommer tilbake etter sykdom. Ved oppkast/ diare må barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste utbrudd.

Vi er behjelpelige med medisinering. Morgendose skal tas hjemme. Reseptbelagte medisiner må være i originalflasker/pakker merket med barnets navn. Medisineringsskjema utfylles på forhånd i barnehagen.

Dersom barnet ikke kommer, ønsker barnehagen beskjed innen klokka 8.00. Dersom dere vet at barna ikke kommer dagen etter, ønsker barnehagen beskjed, send gjerne en melding på kvelden. Dette av hensyn til planlagte aktiviteter, tur og lignende. Barnehagen ønsker informasjon hvis barnet har hatt en urolig natt, slitsom morgen eller lignende. På denne måten kan vi tilrettelegge og forstå barnet bedre.

Ved pandemier gjelder egne regler og retningslinjer. Dette blir det fortløpende gitt beskjed om.

Mat.

 Barna har med seg matpakke til frokost og ettermiddagsmåltidet hver dag. Vi serverer brød og pålegg til lunsj kl 11. Det blir servert vann til alle måltider og som tørstedrikk. I løpet av ettermiddagen får barna frukt/ grønnsaker.

Bursdagsfeiring

Bursdagsbarnet får velge et enkelt  måltid. Vi pynter med lys. Flagg og ballonger. Bursdagsbarnet får krone og bursdagssang. Ønsker dere å ha med kake/frukt el. må dere selv ordne med dette.

Henting / levering

Dersom barnet kommer senere enn normalt, ønsker barnehagen beskjed. Dette for å hindre at vi har reist på tur eller sitter midt i en samling.

Barnehagen ønsker beskjed dersom andre enn mor eller far henter. Vi oppfordrer til å komme senest 15 minutter før stengetid for å få tid til å pakke sekk og ev. prate litt om hvordan dagen har vært. Barnehagen stenger 16.30. 

Informasjon

Vi lager månedsplan med tema, sanger og aktiviteter. Hver enkelt vil få planen på papir på plassen i garderoben. Det vil også bli hengt opp informasjon på tavla i gangen. Dagsaktuell informasjon blir skrevet på white-board tavla. Ellers ønsker vi å benytte den daglige kontakten til å gi muntlig informasjon.

Årsoversikt:

Måned:

Oktober

November

Desember

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Planleggingsdager, ferier og helligdager:

       Fredag 28.planleggingsdag- barnehagen stengt

 • Fredag 2. planleggingsdag- barnehagen stengt
 • Siste dag før juleferien er torsdag 22.
 • Første dag etter juleferien er 2. januar

    mandag 2. er første dag etter juleferien

   fredag 27. Planleggingsdag- barnehagen stengt

 • fredag 24. planleggingsdag - barnehagen stengt

         Siste dag før påske er fredag 31. 

 • påskeferie f.o.m. lørdag 1. t.o.m. mandag 10.
 • tirsdag 11. planleggingsdag – barnehagen stengt
 • onsdag 12.er første dag etter påskeferien

          Mandag 1. Offentlig fridag- barnehagen stengt

          Onsdag  17. Nasjonaldag- barnehagen stengt

 • torsdag 18. Kr. Himmelfart- barnehagen stengt
 • fredag 19. Barnehagen stengt (inneklemt dag)
 • mandag 29. Er 2. Pinsedag- barnehagen stengt
 • fredag 30. Er siste dag før sommerferien
 • Sommerferie fom. Lørdag 1. tom. Fredag 30.

                              God sommer!

 • Tirsdag 1. august – barnehagen starter igjen etter ferien

Endringer kan forekomme. Beskjed om endringer gis i god tid.

Nyeste kommentarer

10.04 | 19:25

Hei . Lurer på om dere har plass til gut 3 år gammel. Vi har sendt søknad ti...

28.08 | 08:03

Hei lurer på om dere har plass til jente 14 mnd. Frida har begynt i barne...

18.08 | 11:50

Hei! Lurer på om dere har en plass til en jente på 10 mnd? Og om hvor mang...

07.03 | 13:16

Ønsker å bli ringevikar for dere!