Luna Familebarnehage

Årsplan 2022-23

ÅRSPLAN FOR

LUNA FAMILIEBARNEHAGE

2022/23

"Luna familiebarnehage -

full av trygge barn

med omsorg for hverandre!!"

Vi ønsker å skape et miljø preget av lek, glede, humor, kreativitet og omsorg for fellesskapet. Omsorg handler både om relasjoner mellom de voksne og barna og om barnas omsorg for hverandre. Evnen til og både kunne gi og ta imot omsorg er selve grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne til vilje og samspill. Vi vil jobbe aktivt for at barna skal se det unike i hverandre, og at alle skal føle de er en viktig brikke i fellesskapet. Vi ønsker å bidra til å bygge opp barnas selvfølelse, ved å møte de med respekt, tillit og tiltro. Være lyttende og genuint opptatt av hvert enkelt barn, så hver og en skal føle seg spesiell og unik.

Vi vil at omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledningssituasjoner. Være nære, varme voksne som bruker ”øyeblikkene” til å skape gode opplevelser for den enkelte. Ved å være gode rollemodeller, vil vi kunne påvirke barns evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse.

Vi er spesielt opptatt av at barna skal oppleve å være en del av et felleskap. At de skal vise glede og hengivenhet i møte med hverandre. Vi ønsker at lek, glede og humor skal prege hverdagen. Skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede over samtaler, sang og lek. Være lyttende i forhold til barns ønsker og innspill. Barn skal oppleve at de er med og påvirke sin egen hverdag. At de skal møte aktive voksne, med en spontan og lekende innstilling. Vi vil oppmuntre de aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Møte de med respekt. Støtte de til å undre seg, stille spørsmål.

Vi ønsker å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Aktive og tydelige voksne er avgjørende i denne sammenheng. Ved å være tydelige og grensesettende, hjelper vi barn til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Målet for dette arbeidet er å skape glade, trygge og empatiske barn. Som vil vise toleranse, ha forståelse for, og vise medfølelse for sine medmennesker på veien videre i livet.

 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning

1.1  Beskrivelse av barnehagen, s 4

1.2  Hva er en familiebarnehage?, s 4

1.3  Familiebarnehagens særlige kvaliteter, s 4

1.4  Forutsetninger, s 4

Rammebetingelser

              2.1 Lov om barnehager, s 5

              2.2 Rammeplan for barnehager, s 5

              2.3 Årsplan, s 5

2.4 Kommunale planer

              2.5 Barnegruppa, s 5

2.6 Personalmessige forhold, s 6       

2.7 Fysisk miljø ute og inne, s 6

2.8 Nærmiljø, s 7

              2.9 Møtevirksomhet / planleggingsdager, s 7

              3.0 Økonomi, s 8

Pedagogisk innhold og organisering

              3.1 Barnehagens hovedmål, s 9

                    - målsettinger, s 9

3.2 Lek og sosialisering, s 10

3.3 Barns medvirkning, s 10

              3.4 Rammeplanens syv fagområder, s 11

3.5 Tema for 2021-22, s 14

3.6 Dagsrytme, ukerytme, s 14

3.7 Hverdagsaktiviteter, s 15

3.8 Årsoversikt / aktivitetsplan, s 17

Samarbeid

              4.1 Med hjemmet, s 19

              4.2 Andre instanser, s 19

Praktiske opplysninger,  s 20

Årsoversikt, merkedager, s 21

Innledning

1.1  Beskrivelse av barnehagen

Luna Familiebarnehage ble åpnet 01/08-05. Den eies og drives av Helle Slott Hitchinson, Fr. Nansens vei 69, 1472 Fjellhamar. Tlf. 41302148.

Åpningstiden for barnehagen er 07.30 – 16.15 mandag til fredag. Vi er åpne for barn fra 0-3 år. Luna er godkjent for inntil 8 barn.

Kommunalt ansatt veileder

1.2  Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Det daglige arbeidet med barna utføres av assistenten, som oftest er eier av barnehagen. Hver assistent kan ha ansvar for inntil 5 barn avhengig av barnas alder. Assistenten får veiledning og oppfølging av en barnehagelærer, som også er pedagogisk leder for barnehagen.

1.3  Familiebarnehagens særlige kvaliteter

ü  Hver enkelt barnehage er unik, har sitt eget særpreg

ü  Lite og oversiktlig miljø med få barn og stabile voksne å forholde seg til

ü  Tett oppfølging av det enkelte barn

ü  Tett foreldresamarbeid

ü  En rolig og hjemlig atmosfære

1.4 Forutsetninger

Familiebarnehagen

ü  Må være offentlig godkjent av kommunen og helsemyndighet

ü  Er underlagt Lov om barnehager og skal forholde seg til Rammeplanen

ü  Må utforme egne vedtekter, kontrakter og årsplan

ü  For å jobbe i / drive en familiebarnehage må politiattest og helseattest fremlegges, samt taushetsplikt underskrives

ü  Må gjennomføre årlig intern kontroll

ü  Må motta pedagogisk veiledning av en førskolelærer

ü  Må være knyttet til et annet hjem

ü  Må gjennomføre foreldremøter og foreldresamtaler

ü  Må ha et samarbeidsutvalg

ü  Må samarbeide med helsestasjon og PPK ved behov

ü  Må holde planleggingsdager og personalmøter som brukes til kurs og opplæring

Rammebetingelser

2.1 Barnehageloven

Alle barnehager skal drives i henhold til ”Lov om barnehager”. Dette er et regelverk for barnehager som skal brukes av kommunen, eiere, personal & foreldre.

2.2 Rammeplan

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Planen ble revidert i 2017. Den gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den pålegger hver enkelt barnehage å lage en årsplan, samt ha et samarbeidsutvalg bestående av eier, personal og to foreldrerepresentanter. Rammeplanen er spesielt opptatt av kvaliteten på det sosiale samspillet i hverdagen og setter klare krav til hvordan barnehagen skal jobbe med syv ulike fagområder.

Målet med rammeplanen er å gi personal og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter.

2.3 Årsplan

Med det overordnede lovverket, barnehageloven og rammeplan for barnehager, har vi laget vår årsplan. Den bygger på erfaringer som er gjort siden oppstart, barnas og de voksnes forutsetninger og interesser, samt at den er tilpasset lokale forhold.

Årsplanen skal være et dokument som skal sikre kvalitet og målrettet arbeid. Den skal være et redskap for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet, og skal virke som en rettesnor i arbeidet med barna. Årsplanen skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom hele året, og skal fastsettes av barnehagens styre/samarbeidsutvalg.

2.4 Kommunale planer

Skolesjefens kontor fokuserer på helhet og sammenheng i læring i skole og barnehage. Det har derfor blitt utarbeidet en egen plan for utvikling og opplæring. Veileder holder seg orientert om planene, følger opp felles tiltak og felles satsninger, deltar på kurs og bringer dette videre til eiere/assistenter i familiebarnehagene via kurs, møter og veiledning.

2.5 Barnegruppa Luna                                                                    

Luna er en barnehage for de yngste barnehagebarna og har 8 barn fra 0 til 3 år. Vi forsøker å få til en jevn fordeling av gutter og jenter, og av 1- og 2- åringer.

2.6 Personalmessige forhold

Helle Slott Hitchinson

Utdannet Cand. Phil i Engelsk og Internasjonale Studier ved Aalborg Universitet.

Teoretisk Pedagogikum

Yrkeserfaring:

Underviser på Aalborg Katedral skole, Aalborg DK

Underviser på Aalborg Universitet

Underviser på Jydsk Åbent Universitet

Veileder/sensor for prosjekt grupper på Aalborg Universitet

Har drevet Luna fam.bhg de siste 17 år

Julie

Assistent – startet i Luna mars 2018

Har tidligere jobbet i barnehage og som pleieassistent

Glad i lek og dramatisering

Opptatt av utelek og fysisk aktivitet

Rahel:

Assistent – startet i Luna 2022

Glad i lek

Liker fysisk aktivitet og å være ute

Ashley:

Assistent - startet i Luna i 2020

Glad i lek og moro

Liker fysisk aktivitet og å være ute

Eivor Schulstad

Barnehagelærer – ansatt i Lørenskog kommune med familiebarnehagene som arbeidsområde og er veileder i flere familiebarnehager.

2.7 Fysisk miljø ute og inne

Luna familiebarnehagen holder til i Fr. Nansens vei 69. Første etasje er innrettet til barnehage. Her har vi spiserom/kjøkken, lekerom, løpegang, garderobeplass og toalett.

I lekerommet har vi en reol med diverse leker, bøker, spill, puslespill og formingsmateriell. Vi har stort togsett, duplo, dukker og mange store biler. Barnehagen har også en kjøkkenkrok med lekekomfyr.

Vi har god plass på gulvet til diverse aktiviteter. Vi har radio/kassettspiller tilgjengelig og danser gjerne. Dessuten har vi en kosekrok som vi bruker når vi leser eller bare slapper av.

Ute benytter vi hagen dels til lek og dels til spising. Vi har et lite bord med benk som barna sitter på når vi spiser eller har samlingsstund ute. Hagen er en utfordrende naturtomt med et stort lekehus, huskestativ med sklie, lekekjøkken, sandkasse og en platting. Dessuten har vi en del biler, motorsykler, dumper etc. som benyttes dels på gresset, dels på plattingen. 

Hagen har i år fått fått klatrelem og turn-snor, og selve lekeområdet er utvidet. Her er det mulighet for allsidig bruk av kroppen, og kunne gjøre seg mange ulike erfaringer for en kropp i utvikling.

2.8 Nærmiljø

Barnehagene ligger på Grønlia på Fjellhamar. Her oppe har vi utallige turmuligheter både i skogen og på rolige villaveier. Vi går på tur så ofte omstendighetene tillater det. Vi er ofte på Grønlia Velhus. Og vi har fotballbane og akebakke i nærheten. Vi besøker av og til biblioteket på Fjellhamar skole eller tar en tur med toget. Vi samarbeider mye med Lillestjerne fam.bhg.

2.9 Møtevirksomhet og planleggingsdager

Barnehagens eier og assistenter har ukentlig samtale og veiledning med barnehagelærer. Barnas trivsel og utvikling blir satt i fokus, samt planlegging og evaluering av temaer og målsettinger. Barnehagelærer har tett samarbeid med andre veiledere i kommunen, samt jevnlige møter med barnehagesjefen. Her blir viktig og nyttig informasjon sikret til familiebarnehagen.  

-          Personalmøter

Barnehagen deltar på felles personalmøter med eiere/ ansatte i alle familiebarnehagene i Lørenskog. Her blir ulike temaer tatt opp og diskutert, det blir holdt førstehjelps – og brannvernkurs, foredrag og lignende. Dette er et godt og flott miljø hvor en møter likesinnede som en kan dele erfaringer med.  Temaene kan være bl.a.:

 • Utvalgte emner fra rammeplan for barnehager
 • Planlegging av felles aktiviteter med andre fam.bhg
 • Kurs i brannvern, førstehjelp eller ulike pedagogiske områder

-          Planleggingsdager, fem pr. år.

To av disse dagene er felles for alle familiebarnehagene og blir brukt til kurs og planlegging/evaluering. Forrige år hadde vi bl.a.en dag på Gamle Hammer skole med fokus på drift og profileringen av familiebarnehagene i kommunen. Den tredje planleggingsdagen ble brukt til årsplanarbeid med veileder. De to siste er avspasering for kveldsmøter/kurs.

Kommende år vil satsingen være på:

 • Psykososiale forhold i barnehagen. I barnehageloven kom det i 2021 en ny bestemmelse som sier at barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
 • ASK - alternativ og supplerende kommunikasjon – kommunisere på andre måter enn med talespråk

-          Møter med kommunen.

En til to ganger i året har eierne av alle familiebarnehagene i kommunen og veilederne felles møter med barnehagesjefen.

Det å jobbe i familiebarnehage stiller store krav til de voksne og behovet for faglig påfyll melder seg. Etter som vi har jobbet med barn i flere år, ser vi mer og mer at i dette yrket blir man aldri utlært. Muligheter til å få gå på kurs, lære og å utvikle seg er derfor viktig; både for personlig og faglig utvikling og for at kvaliteten på barnehagen skal bli så bra som mulig.

 3.0 Økonomi

Inntekter                                                                  

              Foreldrebetaling                                                                 

              Statsstøtte                                                                             

Utgifter

Lønn til assistenter, eier, veileder, vikar

Strøm, husleie og telefon

Mat, frukt, drikke

Leker og formingsmateriell

Forsikring

Kurs

Fra 1.august 2022 ble det vedtatt makspris for en barnehageplass på kr. 3 050,- for full plass. Familiebarnehagene følger satsene for kommunale barnehager.

Regjeringen har fra 1.august innført en reduksjon i foreldrebetaling som går ut på at ingen husholdning med samlet inntekt inntil kr. 598 825,- skal betale mer enn 6 prosent av inntekten for en barnehageplass. Barnehagen tilbyr inntektsgradert foreldrebetaling. Søknadsskjema finnes på siden til Lørenskog kommune. Kontakt eier/styrer for mer informasjon om dette.

Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje som det gis i de kommunale barnehagene. Dette innebærer at det gis 30 % reduksjon til søsken og 50% for barn nr. 3. For å få søskenmoderasjon må barnet være bosatt i Lørenskog kommune.

Pedagogisk innhold og organisering

3.1 Barnehagens hovedmål for 2022/ 23

Barnehagens hovedmål er:

BEVISSTE BARN SOM ER TRYGGE PÅ SEG SELV

OG SOM KAN VISE OMSORG FOR HVERANDRE

For å nå dette mål vil vi:

 I. Trygge på seg selv

 • jobbe aktivt for at barna skal føle at de er en viktig brikke i fellesskapet.
 • bidra til og bygge opp barnas selvfølelse, ved å møte de med respekt, tillit og tiltro. De voksne i barnehagen skal være lyttende og genuint opptatt av hvert enkelt barn, slik at hver og en kan føle seg spesiell og unik.
 • Sørge for at barna skal føle seg trygge på at de aktivt kan gi uttrykk for sine egne tanker og meninger.
 • møte barna med respekt, støtte de i å undre seg og oppmuntre til å stille spørsmål.

II. Omsorg for hverandre

 • skape et miljø preget av lek, glede, humor, kreativitet og omsorg for fellesskapet. Omsorg handler både om relasjoner mellom de voksne og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Evnen til å både kunne gi og ta imot omsorg, er selve grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne til vilje og samspill. Vi ønsker å jobbe for at barna skal se det unike i de andre.
 • omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, og komme til uttrykk bl.a. ved lek, stell og måltider og når vi kler på oss. Vi vil være nære, varme voksne som bruker øyeblikkene til å skape gode opplevelser for det enkelte barn.
 • være gode rollemodeller, og kunne påvirke barns evne til å sette seg inn i andres situasjon. Barna skal møte aktive voksne, med en spontan og lekende innstilling.
 • oppfordre barna til og blir glad i naturen, og vise omsorg for, alt som lever, gror.

 III. Fellesskap

 • være opptatt av at barna i våre barnehager skal oppleve å være en del av et fellesskap. At de skal vise glede og hengivenhet i møtet med hverandre.
 • at lek, glede og humor skal prege hverdagen, og vil skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede over samtaler, sang og lek.
 • hjelpe barna til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre ved a være tydelige og konkrete voksne.

Slik får vi barn som viser toleranse, har forståelsen for og kan vise medfølelse for sine medmennesker på veien videre i livet.

3.2 Lek og sosialisering

Lek er en sentral virksomhet i barnehagen. I leken foregår viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, motorisk, sosialt og emosjonelt. I lek utforsker og eksperimenterer barna omverden. Leken er på liksom og det er helt ufarlig å feile. Barna får bearbeidet inntrykk og opplevelser. De styrker og utvikler sin identitet og selvfølelse. Lek er en viktig uttrykksform som utløser spontanitet, fantasi og nysgjerrighet. Vi ønsker å legge til rette for både fri lek og organisert lek. Fri lek er på barnas premisser med voksne som støttespillere. Barna bestemmer selv hva de vil leke og hvordan leken skal foregå. Organisert lek er lek som er styrt av voksne, eks bjørnen sover og andre typer sang leker. Lek styrt av voksne er fint for å gi barna inspirasjon og for å videreutvikle leken.

Ifølge rammeplan for barnehager er det å lære å forholde seg til andre det viktigste barnet lærer. Barn lærer i alle situasjoner, noe som krever gode voksenmodeller. Det er derfor viktig at de voksne er bevisste på seg selv og hva de gjør, i samspill med barn. Barnehagen er en viktig del av barnets sosialiseringsprosess. Sosialiseringsprosessen handler om å utvikle seg som individ og samtidig lære å kunne fungere sosialt. Barna skal utvikle en basiskompetanse. Basiskompetanse vil si sosial handlingsdyktighet, språk og kommunikasjonsevne. Dette ivaretas gjennom lek, sosialt samspill og hverdagen i barnehagen.

Vi ønsker å bidra med at hvert enkelt barn skal utvikle seg best mulig i forhold til egne evner og anlegg. Barna skal få erfaringer, kunnskaper og opplevelser, slik at deres ferdigheter stimuleres og utvikles. Barna hos oss skal utvikles til å bli selvstendige individer med et positivt selvbilde og troen på at de er til nytte.

Gjennom lek og sosialisering skal barnet lære 

1)      å kunne ta og opprettholde kontakt med andre

2)      å utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne

3)      å utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet   

4)      å kunne ta andres roller og se en sak fra flere synsvinkler

5)      å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre

6)      selv å bidra til å utforme positive normer for samhandling

7)      å utvikle et godt muntlig språk og kunne kommunisere effektivt på flere plan

 Samtidig må den voksne

1)      Være med i leken til barn med spesielle behov, vise konfliktløsninger/ alternative samspill, tilrettelegge det fysiske miljø og gi tid / rom for samspill

2)      Være anerkjennende; gi ros, støtte og utfordringer, ta barn på alvor og ha empati, lære barn å tenke selv, se muligheter og ikke fastlåste regler

3)      Gi rom for å prøve og feile, gi rom for ulike uttrykksmåter med ulikt materiale og gi rom for fantasi

4)      Ta barns meninger på alvor, gi barn muligheter til å sette ord på egne handlinger – se konsekvenser, gi alternativer, vise respekt for andre – vise toleranse

5)      Rettlede; se, vise ulikheter, la barna få hjelpe til- få ansvar, være et godt forbilde

6)      Samtale med barn om normer for samspill – hvordan være mot andre, gi rom for glede og humor

7)      Lese bøker, ha et nyansert språk, fantasere og leke med ord, gi tid, ikke rette på barnet, men gjenta det barnet sier på en korrekt måte. Sette ord på behov – følelser, hjelpe til med hva som er viktig i samtalen – komme til saken

3.3 Barns medvirkning

”FN`s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt.” (Rammeplanen) Dette ble dermed innført som egen paragraf i den nye Barnehageloven (§3).  Rammeplanen, som kom ut i revidert utgave i 2006, har også dette som et sentralt arbeidsområde, og begrepet barns medvirkning ble da innført.

Vi vil at barna hos oss skal kjenne at de er med på å påvirke sin egen hverdag.

Vi har bl.a. en uke- og månedsplan som gir anledning og tid for spontane innslag fra barna. Vi har færre temaer i årsplanen, og arbeider da i stedet over lengre tid med hvert tema. Det vi vet, ser og hører barna er opptatt av, finner vi plass til så sant det er praktisk mulig å gjennomføre.

Det er da av stor betydning at vi har kunnskap om, og er lyttende og oppatt av, å tolke de små barnas kroppsspråk og mimikk og følelsesmessige uttrykk.

3.4 Rammeplanens syv fagområder

Barnehagen skal gi barn varierte opplevelser og erfaringer for å fremme en allsidig utvikling. I rammeplanen står det beskrevet syv fagområder som barnehager er pliktig til å jobbe med.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

-          lytter, observerer og gir respons i samhandling med andre

-          utvikler sin begrepsforståelse og får et variert ordforråd

-          bruker språket for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer og til å løse konflikter.

-          blir kjent med bøker, sanger, bilder, media

For å arbeide i retning av disse mål må personalet:

-          gi barna tid til å uttrykke/formidle meninger/behov

-          snakke tydelig og i hele setninger

-          forstå betydningen av blikkontakt

-          ha et tydelig kroppsspråk som samsvarer med den verbale informasjonen

-          snakke mye med barna og gi dem oppmerksomhet både i gruppen og enkeltvis

-          skape et miljø hvor barn opplever glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

-          tilrettelegge for meningsfulle opplevelser som gir inspirasjon til samtale

-   alltid ha bøker tilgjengelig

 2. Kropp, bevegelse, mat og helse

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:

-          får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

-          skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

-          videreutvikler kroppsbeherskelse og motorikk

-          får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

-          utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslig utfordring

-          utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

-          får kjennskap om kroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet.

-          være mye ute og i ulendt terreng med barna

-          legge til rette for aktiviteter som aking, ball-lek, klatring, turer i skogen

-          servere frukt daglig og servere vann som tørstedrikk

-          ha egen kvalitetssikring på hygiene

-          ta vare på barnas helse og sikkerhet og kunne yte førstehjelp

 3. Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv uttrykke seg estetisk.

Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

-          tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

-          lærer seg ulike formingsteknikker

-          opplever glede ved musikk, dans og rytme

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-          gi barna erfaring med tegning, maling, forming i leire og lignende.

-          ta vare på barnas kunstverk og gjerne lage utstillinger

-          fremelske barnas forteller/formidlerglede og gi rike sanseopplevelser

-          inkludere sang, dans, musikk og drama i hverdagen.

-          delta i kulturelle aktiviteter – jul, 17. mai

4. Natur, miljø og teknologi

Naturen gir oss mange opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen gir oss mange rike sanseopplevelser.

Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:

-          opplever glede og undring over naturens mangfoldighet

-          får erfaringer og kunnskaper om dyr og insekter

-          får erfaring med konstruksjon- og bygge lek (klosser, togskinner, sand, snø og vann)

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-          ta barna med på turer i skogen

-          ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og inspirere dem til å studere naturen

-          lære barna respekt for naturen

-          la barna få se at planter vokser og gror

-          lese litteratur om dyr og planter

-          sanke naturmaterialer og bruke det i lek og formingsaktiviteter

-          ha tilgjengelig klosser, sand, tog-bane osv

-          bruke av naturens grøde

7. Antall, rom og form

Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns utforskning og legge til rette for god stimulering.

Gjennom arbeidet med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

-          erfarer, utforsker og leker med figurer og mønstre, tall og antall, målinger, rom og retning. Gjennom dette lærer barna begreper, de lærer om størrelse og form, om klassifisering og plassering.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

-          se matematikken i det daglige

-          fokusere på mønster, form, mengde, størrelse, lære avstand, rom og retning

-          bruke rim og regler

-          bevisst bruke begreper som opp på, under, inni osv.

5. Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesket på og preger verdier og holdninger.

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:

-          tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

-          utvikler toleranse, respekt og interesse for andre

-          får kjennskap til høytider og tradisjoner

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-          gi tid og rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler

-          møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt

-          hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger

-          markere de kristne høytidene på tradisjonelt vis

-          opptre som gode modeller for barna der vi synliggjør gjennom handling samfunnets grunnleggende verdier, slik som respekt for seg selv og andre, toleranse, likeverd og høflighet, vennskap og sosial handlingsdyktighet.

6. Nærmiljø og samfunn

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:

-          erfarer at alle er viktige for barnehagens fellesskap

-          blir kjent med samfunnet og nærmiljøet

-          utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av felleskapet

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

-          sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre

-          gi barna mulighet til å medvirke i hverdagen ved f.eks. selv velge fra felles fruktfat, sette frem matbokser, velge sanger/bøker

-          bruke nærmiljøet vårt aktivt; gå turer, leke på lekeplasser i området, besøke andre barnehager

-          ta med barna til biblioteket, andre bhg, brannstasjonen

3.5 Tema for 2022 / 23

Dyr

Vi velger å fortsette med fokus på dyr som tema. Dyr skal være en rød tråd gjennom hele året. Dyr er et tema som appellerer godt til vår barnegruppe 0 – 3 år. Dyr er kjent og kjært for små barn. I utvikling av språk er dyrelyder enkelt å begynne med. For de aller minste er læring gjennom sansene viktig. Erfaringer som å føle på, lukte og høre er lette å flette inn med dyr. Dyr gir også læring om empati og medfølelse. Dyr vil gå igjen i sanger, dikt, rim, regler, eventyr, bøker osv.

Språk – verbalt og andre alternative uttrykksformer (ASK)

Språklæring har vært et gjennomgangstema og en stor satsing for Lørenskog kommunes barnehager i flere år. Alle barna i Luna er i den viktige språkutviklingsalderen, dette er noe vi legger mye vekt på og vi legger til rette for den beste utviklingen av dette tilpasset alder og utvikling.

Vi vil i kommende år i tillegg fordype oss noe mer i alternative måter å kommunisere på. Vi ønsker å gi barna våre en kommunikativ kompetanse basert på hvert enkelt barns egen utvikling. Gjennom sang, regler, tematavle og bilder arbeider vi aktivt med språket på ulike måter.

3.6 Dagsrytme

Fordi vi er en liten og uavhengig enhet har vi mulighet til å planlegge våre dager forskjellig. Dagens innhold kan variere i forhold til vær, barnas form, lyst, behov osv. Tidspunkter kan dermed også variere i løpet av dagen, men måltidene er faste.

07.30   Barnehagen åpner

              Medbrakt frokost for de som ønsker det frem til 8.00. Vær på plass senest 7.45!

08.00   Fri lek/organisert lek

10.30   Ryddetid/ Samlingsstund

11.00   Lunsj

12.00   Soving/Hvilestund/ ute lek

14.00   Frukt

              Lek inne/ute

15.45   Ryddetid

16.00   Foreldre oppfordres til å komme

(tar gjerne noen ekstra minutter å pakke sekk, høre hvordan dagen har vært og ta farvel)

16.15   Barnehagen stenger

 3.7 Hverdagsaktiviteter

Fri lek.

Hver dag er det satt av rikelig tid til frilek. Lek er først og fremst kjempegøy!

Dessuten inneholder leken mange andre viktige elementer. Leken er barnas ”arbeid” i løpet av dagen. De får bearbeidet opplevelser, inntrykk og problemer. De øker sin forståelse av seg selv og omverdenen. Leken utvikler språkferdigheter, innsikt i begreper og evne til å samarbeide og samhandle med andre. Leken engasjerer og bidrar til utvikling og læring. Den voksnes oppgave er å ha et bevist forhold til leken – dvs. å veksle mellom å være deltaker og observatør.

Samlingsstund.

Vi har også en del organiserte aktiviteter i hverdagen, så som lesing, samlingsstunder, formingsaktiviteter og baking. Alle barna samles på gulvet eller rundt bordet hvor vi synger, leser, forteller eventyr el.lign. Dette styrker fellesskapsfølelsen og skaper tilhørighet. Vi oppøver språk, konsentrasjon og gir inspirasjon til lek i samlingene.

Hygiene

Vi lærer barna vanlig hygiene som å vaske hender før og etter mat. Ved bleieskift legger vi vekt på tid til nærhet, samtale og kontakt med barnet.

På- og avkledning

I på – og avkledningssituasjoner prøver vi å lære barna kroppsbevissthet. Her legges grunnlaget for selvstendighet. Barna oppmuntres til å prøve å kle på seg selv, etter alder og modning. Disse situasjoner er flotte for samtale og begrepstrening så som fingre, tær, foran, bak, hvor skal sokkene osv.

Måltid

Det er frokost mellom 7.30 og 8.00 for de som ønsker det. De som ønsker å spise frokost her må være på plass senest 07.45. Vi ønsker ro rundt måltidet. De som kommer etter denne tid må ha spist hjemme. Vi spiser samlet lunsj 11 til 11.30.

Ca. kl. 14.00 spiser vi medbrakt ettermiddagsmat/frukt.

Vi øver på normal bordskikk; som å spise pent, sitte ordentlig, vente med å gå fra til alle er ferdig og si takk for maten. Vi ønsker at måltidene skal være en hyggelig stund preget av hygge, ro og samtale.  

3.8 Årsoversikt

På de neste sidene følger en oversikt over hva vi har tenkt oss i år.

Aktivitetsplan

MÅNED

EMNE

August

Tilvenning

September

Meg selv

Oktober

Husdyr

Bukkene Bruse

Desember

November

Jul

Januar

Vinter

Februar

Mars

Påske

April

Påskeferie

Vårtegn

Mai

17.mai

Juni

Sommer

MÅL

Barna skal bli trygge og kjent i barnehagen.

Hvordan ser jeg ut?

Bli kjent med hverandres familier

Barna skal bli kjent med forskjellige husdyr især hester

Barna skal bli kjent med eventyret Bukkene Bruse

Barna skal få kjennskap til ulike juletradisjoner.

Barna skal få oppleve naturen om vinteren. Barna skal få erfaringer med snø.

Barna skal bli kjent med ulike kjæledyr

Barna skal oppleve fest og moro

Barna skal bli kjent med dyra i skogen og hvordan de kan ha det om vinteren

Barna skal få kjennskap til påsketradisjoner

Barna skal bli kjent med ulike vårtegn, planter og insekter

Barna skal bli kjent med historien om ”Larven Aldrimett”

Barna skal få kjennskap til hvordan vi feier 17. mai

Bli kjent med ulike tegn på sommer!

METODE

 • Samlingsstunder.
 • Gå tur i nærmiljøet.
 • Innarbeide rutiner. 
 • Plukke bær
 • Bevisstgjøring og samtale om kroppen
 • Lese bøker om kroppen
 • Synge om kroppen
 • Bevegelsessanger
 • Hånd/fotavtrykk                                   
 • Synge sanger om dyr
 • Ha besøk av miniatyrhester
 • Lese om dyr
 • Titte i pekebøker om dyr 
 • Fredag 28.Planl.dag                                                                                 
 • Fortelle eventyret
 • Dramatisere
 • Synge om bukker og troll
 • Modellere i trolldeig
 • Fredag 18.planl.dag
 • Adventskalender
 • adventslys
 • Julesanger, bøker
 • Julegaver/pynt/bake
 • Nissefest
 • Juleferie fom fredag 22.
 • Ake
 • Bygge snømann
 • Eksperimenter med snø/is og vann
 • Synge sanger om snø og vinter
 • Fredag 27. planl.dag
 • Hund, katt, kanin, marsvin
 • Møte noen kjæledyr
 • Utkledning og roller
 • Feire karneval med andre fam. Bhg
 • Fredag 24. Planl.dag
 • Spor i snøen
 • Mat til dyra
 • Innkjøpstur til gul lunsj
 • Gul påskelunsj
 • Tema kyllinger og egg
 • Påskeferie
 • Følge med på nytt liv i naturen
 • Maur, edderkopp, mark og andre småkryp
 • Tirsdag 11. Planl.dag
 • Onsdag 12. første dag e. påskeferien
 • Studere dyr, planter
 • Lage marihøner
 • «Larven Aldrimett»
 • Synge
 • Feire 17.mai
 • synge ”Ja vi elsker”
 • Felles vårtur med andre barnehager
 • Ha kunstutstilling
 • Stengte dager: 1., 17., 18., 19. og 29.
 • Sommertur
 • 30. siste dag

Samarbeid

4.1 Med hjemmet

I ”Lov om barnehage” står det; ”Barnehager skal gi (…..) gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Barnehagen skal være et komplimenterende miljø hvor barna skal få prøve ut og videreutvikle det som er grunnlagt hjemme. I barnehagen gjør barna erfaringer som de ikke kan få hjemme. Derfor er foreldrene de viktigste samarbeidspartene. Det er viktig å skape et samarbeid som er preget av åpenhet, trygghet og tillit. Med et slikt samarbeid kan vi hjelpe og støtte barnet på best mulig måte. I hverdagen blir derfor den daglige kontakten ved hente og bringe viktig.

Foreldresamtaler

Assistent, veileder og forelder møtes for å snakke om barnets trivsel, utvikling, hvordan det fungerer i lek og lignende. Samtalen avtales på forhånd, og foreldrene får et skjema med aktuelle temaer å ta opp, som et utgangspunkt for samtalen. Foreldresamtaler avholdes 1 gang pr. år, evt. oftere etter behov. Formålet med samtalen er å formidle informasjon fra hjem til barnehage og omvendt, for dermed å skape best mulig handlingsstrategi for barnet.

Foreldremøter

Eier/ assistent og veileder arrangerer foreldremøte en gang pr. år. Møtet er et informasjons – og kontaktmøte mellom familiebarnehagen og foreldre.

Foreldreutvalg / samarbeidsutvalg

To foreldre velges som foreldrekontakt og vara som sammen med eier og veileder utgjør samarbeidsutvalget. Veileder har uttalelsesrett men ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget har minimum ett møte pr. år. Samarbeidsutvalget skal blant annet fastsette årsplanen og godkjenne endringer i vedtektene. 

Kunstutstilling

Vi inviterer foreldre og søsken til å se barnas kunstverk.

Sommerfest

Vi avslutter barnehageåret med å invitere foreldre og søsken til fest.

4.2 Andre samarbeidspartnere

Barnehage har samarbeid med

 • Fjellhamar helsestasjon.
 • Pedagogisk Psykologisk Kontor (PPK) 
 • Forebyggende Psykisk helsetjeneste (FPH)
 • Lørenskog kommune. Barnehagelærer har månedlige møter med barnehagesjefen og andre veileder i kommunen.
 • Barne- og ungdomsfaglige faglige møter:

Alle helsestasjoner, barnehager og skoler i Lørenskog har barne- og ungdomsfaglige møter. Møtene er lavterskeltilbud for foreldre og ansatte på helsestasjoner, barnehager og skoler som trenger erfaringer, kunnskap og ressurser for å få løst forskjellige situasjoner rundt barnet. Det stiller faste representanter fra hjelpetjenestene i kommunen som har kunnskap, kompetanse, erfaring og utdanning i forhold til barn og unges utvikling. Barne- og ungdomsfaglige møter består av representanter fra helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, pedagogisk-psykologisk kontor (PPK), foreldre og evt. andre viktige personer som er knyttet til barnet og/eller familien.

 • Andre familiebarnehager i Lørenskog

Praktiske opplysninger

Tøy

Alt tøy, sko, støvler, matbokser, drikkeflaske og lignende skal navnes med eget navn. På den måten blir det lettere for alle å holde orden. Bleier og et ekstra tøy- skift skal til enhver tid ligge i barnehagen. Egnet ute -tøy i forhold til årstiden skal henge på plassen i gangen og tas med hjem hver fredag.

Sykdom / fravær

Dersom barnet ikke kan følge en normal dag med barnegruppa, skal barnet være hjemme, det vil si at det er allmenntilstanden som avgjør. Vi anbefaler et feberfritt døgn hjemme før en kommer tilbake etter sykdom. Ved oppkast/ diare må barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste utbrudd.

Vi er behjelpelige med medisinering. Morgendose skal tas hjemme. Reseptbelagte medisiner må være i originalflasker/pakker merket med barnets navn. Medisineringsskjema utfylles på forhånd i barnehagen.

Dersom barnet ikke kommer, ønsker barnehagen beskjed innen klokka 8.00. Dersom dere vet at barna ikke kommer dagen etter, ønsker barnehagen beskjed, send gjerne en melding på kvelden. Dette av hensyn til planlagte aktiviteter, tur og lignende. Barnehagen ønsker informasjon hvis barnet har hatt en urolig natt, trasig morgen eller lignende. På denne måten kan vi tilrettelegge og forstå barnet bedre.

Henting / levering

Dersom barnet kommer senere enn normalt, ønsker barnehagen beskjed. Dette for å hindre at vi har reist på tur eller sitter midt i en samling.

Barnehagen ønsker beskjed dersom andre enn mor eller far henter. Vi oppfordrer til å komme senest 10 minutter før stengetid for å få tid til å pakke sekk og ev. prate litt om hvordan dagen har vært. Barnehagen stenger 16.15. 

 Informasjon

Vi lager månedsplan med tema, sanger og aktiviteter. Hver enkelt vil få planen på mail i månedskiftet. Det vil også bli hengt opp informasjon på tavla i gangen. Ellers ønsker vi å benytte den daglige kontakten til å gi muntlig informasjon.

  Årsoversikt 2022-23:

Måned:

Oktober

November

Desember

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Planleggingsdager, ferier og helligdager:

 • fredag 28. planleggingsdag – barnehagen stengt
 • fredag 18. planleggingsdag – barnehagen stengt
 • juleferie f.o.m. fredag 23. t.o.m. søndag 1.januar
 • mandag 2. første dag etter juleferien 
 • fredag 27. planleggingsdag – barnehagen stengt
 • fredag 24. planleggingsdag – barnehagen stengt
 • fredag 31. siste dag før påskeferien
 • påskeferie f.o.m. lørdag 1. t.o.m. mandag 10.
 • tirsdag 11. planleggingsdag – barnehagen stengt
 • onsdag 12. første dag etter påskeferien
 • mandag 1. offentlig fridag – barnehagen stengt
 • onsdag 17. Nasjonaldagen – barnehagen stengt
 • torsdag 18. Kristi himmelfartsdag - barnehagen stengt
 • fredag 19. inneklemt dag – barnehagen stengt
 • mandag 29. Pinsefri – barnehagen stengt
 • fredag 30. siste dag før ferien
 • Sommerferie f.o.m. lørdag 1. juli og ut måneden
 • God sommer!
 • Tirsdag 1. august – barnehagen starter igjen etter ferien

 Det kan forekomme endringer. Varsel om dette blir i så fall gitt i god tid.

Nyeste kommentarer

10.04 | 19:25

Hei . Lurer på om dere har plass til gut 3 år gammel. Vi har sendt søknad ti...

28.08 | 08:03

Hei lurer på om dere har plass til jente 14 mnd. Frida har begynt i barne...

18.08 | 11:50

Hei! Lurer på om dere har en plass til en jente på 10 mnd? Og om hvor mang...

07.03 | 13:16

Ønsker å bli ringevikar for dere!