Luna Familebarnehage

Vedtekter Luna Skårer AS

Luna familiebarnehage Skårer AS

Luna familiebarnehage Skårer AS er en barnehage med inntil 8 plasser for barn i alderen 10 mnd. til 3 år. Familiebarnehagen ligger i Torbjørns vei 23, 1473 LørenskogTelefon: 938 60 878  

Familiebarnehagen er godkjent av Lørenskog kommune og under tilsyn av distriktets helsesøster. Eier av Luna familiebarnehage Skårer AS er Helle Slott Hitchinson. Mailadresse: hitch@live.no  

1. Formål

Luna familiebarnehage vil til en hver tid bli drevet i samsvar med gjeldende lov og forskrifter i barnehageloven og Internkontrollforskriften. For å innfri regelverket benyttes innleid barnehagelærer (1 t og 25 min pr. barn pr. uke) til veiledning og opplæring av eier som har den daglige driften, samt for samvær og pedagogisk veiledning av det øvrige personalet.

Barnehagelærer er medvirkende i planlegging av årsplan, enkelt aktiviteter, foreldresamtaler og turer, fester og høytider.

2. Åpningstid.

Barnehagen har åpent fra mandag til fredag fra kl. 07.30 til kl. 16.30.

Barnet skal leveres og være hentet innenfor denne perioden, både foreldre og barn skal ha forlatt barnehagen kl. 16.30

Dersom barnet blir hentet av andre enn foreldrene, må daglig leder / personalet informeres om dette på forhånd. Vi kan ikke utlevere barn til andre uten foreldrenes tillatelse.

Barnehagen er stengt på helligdager, planleggingsdager (5 i året), lille juleaften, juleaften og i romjulen, hele påskeuken (f.o.m palmesøndag), inneklemte dager og i juli måned (juli er betalingsfri måned).

3. Forsikringer.

Barna er forsikret i en kollektiv barneforsikring hos SMB Forsikring.

4. Utstyr.

Barnet må ha tilgjengelig hver dag:

- Drikkeflaske som blir i barnehagen.

- Klær og fottøy som passer for værforholdene.

- Bleier - Ekstra klesskift og tøfler/inne sko.

- Vogn, dyne/voksipose.

- Eventuelt annet utstyr/medisiner som barnet trenger.

- Alt tøy og utstyr må være navnet.

 Vi ser helst at egne leker blir hjemme da de ofte skaper unødige konflikter.

5. Mat

Barnet skal hver dag ha med seg ferdig tilberedt mat til alle måltider.
Frokost er mellom klokken 7.30 - 8.00. Kommer barnet senere enn frokost må barnet ha spist
hjemme.


6. Sykdom hos barnet.

For å kunne gå i barnehagen må barnet være friskt slik det kan delta i barnehagens aktiviteter så vel ute som inne.

Foreldre plikter til å informere om sykdom/allergi hos barnet. ”Erklæring om helsetilstand” fylles ut av foreldrene ved kontraktinngåelse.

Vi kontakter foreldrene dersom barnet blir sykt slik at foreldrene skal hente barnet.

 7. Fravær.

Vi har faste vikarer.

 Opptakskretsen er primært Lørenskog kommune.

1. §13 i Lov om barnehager.

2. Aldersfordeling

3. Kjønn

5. Trekning

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Oppsigelsesfristen er 2 måneder. Dersom plassen sies opp av foresatte midt i måned, må det betales for oppsigelsesmåned og de to neste måneder.

Ved oppstart i barnehagen etter den 15. i mdn. betales halv månedspris for første måned.

Barnehageplassen er gjeldende fram til sommerferien det året barnet fyller tre år. Barn under tre år som får tilbud om plass i annen barnehage, disponerer plassen frem til sommerferien. Juni og juli er ikke oppsigelsesmåned. Plasser som sies opp etter 1. april, må det betales for ut barnehageåret, dvs. til 31.7. Oppsigelse gjøres til barnehageeier.

Ved betalingsunnlatelse, eller tre for seine innbetalinger, kan eier fatte vedtak om oppsigelse og utestengning med virkning fra 14 dager etter skriftlig betalingspåminnelse/varsel.

Barnehage tilbyr inntektsgradert foreldrebetaling, se kommunens hjemmeside for søknad og mer informasjon.

Dersom familiebarnehagen opphører, gjelder den samme oppsigelsestiden på 2 måned, fra eier til foreldre.

Kontrakten skal være ferdig underskrevet f.o.m 1. dag i barnehagen.

11. Barnehagens styre og foreldreråd

Barnehagen følger bestemmelsene i Lov om barnehager. Foreldrerådet velger 1 representant med vara til styret for et barnehage år av gangen. Barnehagelærer og eier er faste styrerepresentanter.

12. Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehage år av gangen og legges fram for styret til behandling og i foreldrerådet til orientering.

13. HMS

Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster.

Barnehagen følger tilsynsmyndighetenes foreskrifter om internkontroll.

Barnehage fører egen sjekkliste utarbeidet spesielt for Luna familiebarnehage

14. Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes Skole- og Oppveksttjenesten og finnes på kommunens hjemmeside.

Vedtekter Luna Familiebarnehage Skårer AS

Man skal alltid gi beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller at det kommer senere (innen kl. 08.00 samme dag) eller hentes før kjernetiden er slut (kjernetiden er mellom 9.30 og 14.00). Dette er viktig slik at vi får planlagt dagene med aktiviteter og turer. Vet man at barnet ikke kommer neste dag, for eksempel på grunn av sykdom, er det fint om vi får beskjed kvelden før.

 8. Sykdom hos ansatte

 9. Foreldrenes forpliktelser til barnehagen.

Foreldrene forplikter å holde seg informert om og følge barnehagens regler og vedtekter.

Store samarbeidsproblemer kan etter eiers vurdering gi grunn til oppsigelse av plassen. Oppsigelse må skje skriftlig til barnehageeier. Stoppdato settes deretter av styrer/eier. Luna familiebarnehage følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. Kostpenger kommer i tillegg. Oppholdsbetaling blir fakturert hver måned. Faktura blir sendt ut til foresattes epostadresse.

10. Opptak / Oppsigelse

Eier foretar opptak ihht regel i Lov om barnehager. Opptaket er fra 01. August til 30. Juni. Vi er med i Samordnet opptak i Lørenskog kommune. Opptak av barn avgjøres av eier etter følgende kriterier:

4. Geografisk nærhet

Nyeste kommentarer

10.04 | 19:25

Hei . Lurer på om dere har plass til gut 3 år gammel. Vi har sendt søknad ti...

28.08 | 08:03

Hei lurer på om dere har plass til jente 14 mnd. Frida har begynt i barne...

18.08 | 11:50

Hei! Lurer på om dere har en plass til en jente på 10 mnd? Og om hvor mang...

07.03 | 13:16

Ønsker å bli ringevikar for dere!